Политика за поверителност и за защита на личните данни

(Политика за поверителност и за защита на личните данни)
публикувана на уебсайт doteb.fantastico.bg

Уебсайтът doteb.fantastico.bg (наричан за краткост по-долу „сайтът“, „ние“ или „нас“) и свързаните с него услуги са направени достъпни за Потребители и Участници (наричани за краткост по-долу „Вие“, „Вас“ или „Ви“), в съответствие с водена политика по управление защитата на личните данни, съдържаща условията, описани в настоящия документ. Уебсайтът е собственост и се управлява физически от служители на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, ЕИК 206255903, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ № 14А.

„ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни на всички посетители и ползватели на уебсайт doteb.fantastico.bg

Моля да се запознаете с настоящата Политиката за поверителност и за защита на личните данни, за да разберете как ние събираме, съхраняваме и изобщо използваме в дейността си и обработваме Вашите лични данни.

Вашите лични данни се обработват от „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, ЕИК 206255903, с адрес: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ 14А, което е администратор на лични данни. Като администратор на лични данни „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД спазва всички изисквания на българското законодателство и приложимото европейско законодателство свързано със защита на лични данни.

Подробна информация относно защитата на лични данни, целите, основанията и средствата за обработване на личните данни, поддържаните регистри с лични данни и друга информация, която Ви интересува в качеството Ви на субект на лични данни, можете да намерите по-надолу в настоящата Политика, както и като се свържете с назначеното от нас длъжностно лице на адрес: zashtitanalichidanni@fantastico.bg

 

I. ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА

С приемане и утвърждаване на настоящата Политика за поверителност и за защита на личните данни „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД отчита правото на неприкосновеност на личността и личния живот и се стреми да прилага цялостна политика за защита срещу неправомерен достъп и/или обработване на лични данни на потребителите на настоящата уеб страница.

С тази Политика за поверителност и за защита на личните данни „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД има за цел и да информира потребителите на този уебсайт за целите на обработване на техните лични данни, за получателите или категориите получатели, на които биха могли да бъдат разкрити данните, за основните принципи, залегнали при събирането и обработката на лични данни, в това число доброволното начало за предоставяне на лични данни, стриктното съблюдаване на правата на потребителите и спазването задълженията на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД в качеството му на администратор на Вашите лични данни. Предоставянето на лични данни става при спазване на принципите, условията и реда, установени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (наричан по-долу и „Общ регламент за защита на личните данни“ и/или „ОРЗД“), Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи правната уредба на тези отношения.

За целите на привеждане в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в сферата на защита на личните данни настоящата Политика подлежи на актуализация и може да бъде променяна и допълвана периодично, законът или практиката на регулатора налагат това. Нейната най-актуална версия може да бъде открита публикувана на тази уебстраница.

 

II. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящата Политика:

 1. Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез различни идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез други специфични признаци, свързани с физическа, икономическа, културна или социална идентичност и др.
 2. Обработване – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране употреба и други начини, по които данните стават достъпни.
 3. Администратор на лични данни – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която самостоятелно или чрез възлагане на друго лице обработва лични данни, като определя надлежно целите и средствата за обработването..

 

III. ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТКАТА ИМ

УЧАСТИЕ В ПРОГРАДАМА  „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“

Когато организираме социална инициатива, изразяваща се във финансова и/или друг вид подкрепа на различни каузи чрез Програма “ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ , ние използваме предоставените от Вас лични данни, само за целите на конкретната дейност на програмата – определяне на одобрените кандидати , уведомяване   на избраните участници, предоставяне на подкрепа при кандидатстване чрез Фонда на програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ или при изпратени запитвания –  отговори по тях и осъществяване на контакти с Вас. След приключване на кандидатстването и определяне на избраните участници при кандидатстване във Фонда на програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“, Организаторът няма да съхранява лични данни на участници, с изключение на одобрените  участници, чиито лични данни ще бъдат съхранявани в срок до приключване на дейност на  Програмата  или когато е налице законово основание за съхранението им за по-дълъг от посочения срок. След отговор на изпратено запитване, Организаторът няма да съхранява личните данни на лицето направило запитване, с изключение на лицата, за които ще се предостави подкрепа от Програмата.

По време на процеса на  получаване на подкрепа от  Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“, „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД обработва следните категории от Вашите лични данни, предоставени от Вас:

 • При попълване на задължителните полета за кандидатстване за получаване на подкрепа от Фонда на Програмата „Фантастико до теб“  на страницата doteb.fantastico.bg:
Категории лични данни Видове Основание за обработване
Информация за Вас

(включително в предоставената . Декларация)

Име, презиме и фамилия,

ЕГН

Предприемане на стъпки по сключване и изпълнение на договор
Контакти Електронна поща, адрес за кореспонденция и телефон Предприемане на стъпки по сключване и изпълнение на договор
Данни за професионални взаимоотношение с кандидатстващата организация Позиция в организацията Предприемане на стъпки по сключване и изпълнение на договор
 • При попълване на задължителните полета за изпращане на запитване на страницата doteb.fantastico.bg:
·      Категории лични данни Видове Основание за обработване
Информация за Вас Име и фамилия,

 

Съгласие
Контакти Електронна поща и телефон Съгласие

 

            С попълване на формата за изпращане на запитване Вие предоставяте изричното си, конклудентно дадено съгласие.

 

Освен категориите Лични данни, изброени в предходните абзаци, „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД може да обработва и други (категории) Лични данни, в зависимост от информацията, която ни предоставяте, по време на процеса на кандидатстване за подкрепа от Програмата  „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“.

При кандидатстване за получаване на подкрепа от Фонад на  Програмата  „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ или при изпращане на запитване, „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД  няма нужда от други лични данни, освен посочените в правилата за кандидатстване или посочените в контактната форма за изпращане на запитване, поради което от Вас се изисква да не ни предоставяте други данни. В случай, че ни предоставите такива непоискани и ненужни Лични данни, доколкото това е възможно, ние ще ги унищожим, без предварително уведомяване, но с незабавна сила.

Как обработваме Вашите лични данни:

Ние обработваме Вашите лични данни, чрез попълване от Ваша страна на формата за кандидатстване   чрез Фонда на Програмата или контактната форма за изпращане на запитване  на нашия уебсайт doteb.fantastico.bg и чрез осъществяване на email кореспонденция между наши служители и Вас,  както и чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

Цели за обработване на личните данни:

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за гарантиране на надлежното функциониране на уеб сайта ни, както и с цел да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

За да Ви предоставим функционалностите на нашата уеб-страница;

За да можем да осигурим Вашето участие в Програмата;

За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим уеб базираното съдържание, към което имате интерес.

 

Срок на съхранение

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът за съхранение на личните данни може да бъде различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок до отпадане на основанието ни за обработване. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

 

IV.  ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТОРА И ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Категории лица, които достъпват и обработват личните данни на потребителите:

 • Лица, които поддържат техническото оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните данни на участниците;
 • Служители на дружеството във връзка в изпълнение на социалната инициатива за подкрепа , изразяваща се във финансова и/или друг вид  подкрепа на различни каузи на Програмата .

Посочените лица са дружества, с които ние сключваме договори за обработка на лични данни, гарантиращи, че тези външни лица и техните служители се съобразяват с и спазват нашите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни и осигуряват и поддържат адекватно ниво на защита, придържайки се стриктно към приложимите законови изисквания за защита на личните данни, или служители на дружеството, които имат специални нива на достъп до личните ви данни, съгласно утвърдени вътрешни правила и политики за защита на лични данни.

(2) Други администратори на лични данни, на които предоставяме лични данни на учстниците кандидатстващи в обявените инициативи на Програмата на собствено основание и от свое име, при необходимост или при поискване, са:

 • Компетентни органи – които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, надзорни и/или регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, органи на данъчната администрация.

 

V. ВАШИТЕ ПРАВА И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ

 1. Достъп до лични данни – всеки потребител, след отправено писмено заявление, има право на достъп до събраните от „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД лични данни. В случаите, когато при осъществяване на това си право е налице възможност да се разкрият лични данни за трето лице, ние предоставяме достъп само до тази част от тях, която е относима за конкретния потребител, отправил искане. По всяко време Вие имате възможност да поискате от нас:
 • Потвърждение дали отнасящи се до Вас данни се обработват, за какви цели, категории Ваши данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • Съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които обработваме, както и всяка информация за техния източник;
 • Информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни както и Вие да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.
 1. Право на заличаване, коригиране, ограничаване на обработването, изтриване на Вашите лични данни, обработването на които не отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба. Упражнявайки тези права, Вие можете да поискате от нас да уведомим и третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко предприето заличаване, коригиране или блокиране, извършено при условията на предходното изречение, с изключение на случаите, когато това е практически невъзможно или неосъществимо.
 2. Право на възразяване по всяко време срещу обработване на лични данни:
 • При наличие на законово основание за това; или
 • Винаги, когато обработката е свързана единствено с целите на директния маркетинг, осъществяван от нас.

В случай че не желаете „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД да обработва личните Ви данни, моля уведомете ни за това писмено. В този случай е възможно да не сме в състояние да предоставим информация за  кандидатстването Ви, както и да не е възможно да Ви предоставим информация за резултата от кандидатстването Ви.

В случай че е настъпила промяна в предоставените от Вас лични данни, моля да ни информирате своевременно по имейл на следния имейл адрес: zashtitanalichnidanni@fantastico.bg

Посочените права може да упражните чрез заявяване на Вашето искане на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни, на адреса за контакт, посочен в началото на тази Политика.

 

VI. ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“ И IP АДРЕСИ

Какво представляват „бисквитките“

„Бисквитките“ представляват пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Използваме бисквитки за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до сайта, за системи за оценяване на съдържанието от потребителите и т.н. Дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило – тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките могат да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време. Чрез HTTP бисквитките уеб сайтовете могат да „различават“ и „запомнят“ посетителите си и техните индивидуални предпочитания, настройки и извършени действия.

Научете повече за видовете бисквитки на: http://www.aboutcookies.org.uk/cookie-types

Деактивиране на бисквитки

Почти всеки браузър може да позволи да изтриете по всяко време или да забрани изобщо използването на „бисквитки“ чрез съответна настройка (за повече информация вижте aboutcookies.org). Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

IP Адрес

IP адресът (информационен протокол) представлява число, което уникално идентифицира един компютър или друг хардуер, свързан към интернет, и го свързва с други, когато изпращат информация през интернет или локална мрежа. IP адресът сам по себе си не може да идентифицира дадено физическо лице, но в комбинация с друга допълнителна информация това би било възможно. Ние съхраняваме информационния протокол и данните от него, за да обезпечим сигурността на нашите системи от злоумишлени действия.


VII. ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБСТРАНИЦИ

Настоящият сайт съдържа линкове към други уеб сайтове. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница.

Докато потребителите посещават и разглеждат уебсайта ни, ние следим посетените от тях страници и времето, което са прекарали в уеб сайта чрез инструмента за анализ Google Analytics. Google Analytics представлява уеб услуга, предоставена от Google Inc. за съставянето на детайлна статистика за посетителите на уебсайтове. Google Analytics извършва събиране на различни данни за посетителите на сайтовете, в които е поставен кода му чрез бисквитки. Събраната там информация може да се използва само и единствено от екипа на www…………. с цел подобряване на потребителското ви преживяване.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните Ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Социални мрежи и приставки/plugins

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook, разработен от Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Потребителите могат да достъпват уебсайта чрез своя Facebook акаунт използвайки Facebook login plugin. В този случай потребителската информация (като име, e-mail и профилна снимка) се взима автоматично от сървърите на Facebook и автоматично се добавят в профила на потребителя в www.fantastico.bg. Връзката е защитена (по какъв начин) и никой друг освен Вас няма достъп до тези данни.

 

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

„ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД има правото да промени политиката си за защита на лични данни по всяко време, без предизвестие при спазване на законовите изисквания, като новите условия ще започват да се прилагат след публикуването им на настоящата страница.

Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася за уебсайта doteb.fantastico.bg и за неговите посетители.

В случай че имате допълнителни въпроси относно механизмите, по които обработваме предоставените от Вас лични данни, или искате да отправите препоръки, или да споделите Вашето мнение, касаещо изложената Политика за поверителност на лични данни, не се колебайте да се свържете с нас:

Тел. за връзка: 02/9692654, 664, 660
Имейл адрес: zashtitanalichnidanni@fantastico.bg
Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ 14А