Правила за дейността на програма
„ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“  е социално отговорна инициатива на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, ЕИК 206255903, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Момина сълза“ № 14А, която работи за постигане на устойчива промяна в различни сфери на обществения живот чрез реализиране на проекти и инициативи по идея на компанията; чрез подкрепа на проекти и дейности, осъществявани от организации; чрез подкрепа на физически лица.

II. ЦЕЛИ

 1. Развитие на средата и местните общности в населените места, в които „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД осъществява своята дейност;
 2. Въвличане на партньори, служители и клиенти на компанията в подкрепа на важни за обществото каузи.

III. СФЕРИ НА ПОДКРЕПА

 1. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
 • Подкрепа на проекти за достъп до образование на всички деца, независимо от пол, религия, здравословно състояние, социално положение и др.
 • Превръщане на училището в привлекателно място за учениците чрез проекти за подобряване на ресурсите за обучение, образователни и творчески проекти и др.
 • Подкрепа на образователни институции и организации с цел развитие на деца, младежи и преподаватели, които имат изявен интерес в определена научна област.
 • Подкрепа на проекти за развитие на сценичните изкуства, визуалните и изящни изкуства, литературата.
 • Подкрепа на проекти за подобряване на материалната база на културни и образователни институции.
 1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 • Подкрепа на инициативи за здравеопазване.
 • Подкрепа на здравни институции, нуждаещи се от финансиране за медицинска апаратура.
 • Подкрепа на лекари, медицински и немедицински персонал в здравни институции във връзка с професионалното им развитие и професионалните им постижения.
 • Фондът не финансира лечение на физически лица.
 1. ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ
 • Подкрепа на хора в неравностойно положение.
 • Подкрепа на пострадали от бедствия, аварии, природни бедствия и други извънредни събития.
 1. СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • Подкрепа на проекти, свързани с повишаване качеството на живот на деца и хора в неравностойно положение чрез продажба на продукти с кауза.
 1. СПОРТ
 • Подкрепа на таланти в различни спортни дисциплини.
 • Подкрепа на организации, развиващи спортна дейност.
 • Подкрепа на проекти за подобрение на материалната база за определени спортни дейности.
 1. ОКОЛНА СРЕДА
 • Подкрепа на проекти за опазване и облагородяване на околната среда.
 • Подкрепа на проекти за пестене на ресурси (вода, електричество и др.)
 • Подкрепа на проекти за запазване на биоразнообразието.
 • Подкрепа на проекти за създаване на продукти от щадящи природата материали.

IV. РЕСУРСИ ЗА ПОДКРЕПА

 1. Финансови;
 2. Материални (хранителни продукти и други материали/стоки);
 3. Нематериални (доброволен труд; достъп до комуникационни канали; услуги и други).

 

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“

1. Управителен съвет

Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ се ръководи и представлява от Управителен съвет в 5-членен състав.

1.1 Състав

Членовете на Управителния съвет се определят с решение на ръководството на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД.

1.2. Правомощия

 • Определя правилата за дейността на фонд „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“;
 • Разглежда всяко постъпило искане за подкрепав период, различен от периода за кандидатстване за финансиране по фонд „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“;
 • Взима решения за осъществяване на партньорства;
 • Взима решения за осъществяване на собствени инициативи.

1.3 Механизъм на вземане на решения

Управителният съвет взима решения по всички въпроси за дейността на Програмата чрез обикновено мнозинство.

VI. МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА

1. Финансиране чрез Фонд на програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“

Фондът на програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ осигурява финансова подкрепа за организации и физически лица по темите от раздел II на настоящите Правила.

1.1 Право на участие

За подкрепа от Фонда могат да кандидатстват български физически или юридически лица, както и техните обединения.

За подкрепа от Фонда не могат да кандидатстват правителствени, политически и религиозни организации.

1.2 Конкурсна процедура и периодичност

Веднъж годишно Управителният съвет на програма „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ обявява и провежда конкурсна процедура за финансиране от Фонда на Програмата, като обявява на сайта doteb.fantastico.bg следното:

 • Правила за провеждане на конкурсна процедура за финансиране от Фонда на Програмата;
 • Общият размер на средствата във Фонда за съответния период.
 • Максималният размер на финансова подкрепа, която може да се предостави за одобрен проект на организация или физическо лице чрез Фонда на Програмата за съответния период;
 • Приоритетните области, по които във всяка конкурсна процедура ще може да се кандидатства за подкрепа;
 • Срокове и етапи за кандидатстване;
 • Критерии за кандидатстване;
 • Критерии за оценка;
 • Състав на 10-членно жури (членовете на Управителния съвет на Програмата и 5 външни експерти), което разглежда и оценява кандидатурите и взима решения за подкрепа от Фонда.

 

2. Директно договаряне на партньорство

Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ предоставя подкрепа чрез финансови, материални и нематериални ресурси в случаи на неотложна нужда и извънредни ситуации; при необходимост от подкрепа по теми от раздел II, които не са включени в годишната конкурсна процедура за финансиране от Фонда на Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“.