Известие за поверителност

Уважаеми кандидати,

В контекста на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу „Регламент на ЕС“), „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, ЕИК 206255903, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ №14А, представлявано от Владимир Николов – управител, действащ като администратор на лични данни, във връзка с поддържането и провеждане на социална инициатива, изразяваща се в подкрепа  на различни каузи и инициативи чрез Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“, наричано по-долу „Администратор“ и/или „Организатор“,

Във връзка със заявено желание за получаване на подкрепа чрез Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“/Програмата/  и изпращане на запитвания и с оглед защита на личните данни на участващите лица:

 

Ви уведомяваме следното:

Настоящото Уведомление може да бъде изменяно или актуализирано, когато е необходимо, за да отрази промени в нашата практика по отношение на Обработката на Лични данни или промени в приложимото законодателство.

Администраторът извършва дейност по обработване и съхраняване на лични данни на физическите лица и представителите на юридическите лица, заявили получаване на подкрепа   от  Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“. „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД получава Вашите Лични данни директно от Вас, с изискванията за кандидатстване за подкрепа от Програмата и изпращане на запитвания и попълване на задължителните полета за кандидатстване или запитване на  страницата doteb.fantastico.bg.

Съгласно Регламента, лични данни са всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани, а обработването на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните Ви данни с автоматични или други средства.

По време на процеса на кандидатстване за получаване на подкрепа от  Програмата  „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“, „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД обработва следните категории от Вашите лични данни, предоставени от Вас :

  • При попълване на задължителните полета за кандидатстване за получаване на подкрепа от Фонда на Програмата „Фантастико до теб“  на страницата doteb.fantastico.bg:
Категории лични данни Видове Основание за обработване
Информация за Вас

(включително в предоставената. Декларация)

Име, презиме и фамилия,

ЕГН

Предприемане на стъпки по сключване и изпълнение на договор
Контакти Електронна поща, адрес за кореспонденция и телефон Предприемане на стъпки по сключване и изпълнение на договор
Данни за професионални взаимоотношение с кандидатстващата организация Позиция в организацията Предприемане на стъпки по сключване и изпълнение на договор

 

  • При попълване на задължителните полета за изпращане на запитване на страницата doteb.fantastico.bg:
Категории лични данни Видове Основание за обработване
Информация за Вас Име и фамилия,

 

Съгласие
Контакти Електронна поща и телефон Съгласие

 

С попълване на формата за изпращане на запитване Вие предоставяте изричното си, конклудентно дадено съгласие.

Освен категориите Лични данни, изброени в предходните абзаци, „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД може да обработва и други (категории) Лични данни, в зависимост от информацията, която ни предоставяте, по време на процеса на кандидатстване за подкрепа от Програмата  „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“, както и при изпращане на запитване.

При кандидатстване за получаване на подкрепа от Фонда на Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ или при изпращане на запитване, „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД няма нужда от други лични данни, освен посочените в правилата за кандидатстване или посочените в контактната форма за изпращане на запитване, поради което от Вас се изисква да не ни предоставяте други данни. В случай, че ни предоставите такива непоискани и ненужни Лични данни, доколкото това е възможно, ние ще ги унищожим, без предварително уведомяване, но с незабавна сила.

Основанието за обработване на Вашите лични данни е следното: чл. 6, параграф 1, буква б)  и чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламента на ЕС, а именно: предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.

Получател на Вашите лични данни е „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, съответно изрично  оправомощени служители на същия.

„ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД гарантира поверителността на личните данни на всички лица, кандидатстващи за получаване на подкрепа от Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ и декларира, че предоставените лични данни ще бъдат обработвани и използвани само за посочените по-горе цели, само от Администратора и негови изрично оправомощени служители или обработващ лични данни, въз основа на сключен договор и ще се съхраняват за срок, необходим за изпълняването на целта на обработването, но не по-дълъг от 6 (шест) месеца от приключване на процедурата по одобряване на кандидати, а на одобрените кандидати – за срок не по-дълъг от 10(десет) години.

Данните на всички кандидати ще се съхраняват съгласно законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Вие имате право на достъп до личните си данни и по всяко време може да получите информация за съхраняваните от Администратора Ваши лични данни.

В качеството си на Администратор на лични данни и изпълнявайки задълженията си съгласно Регламента на ЕС, „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД декларира, че ще обработва предоставените от Вас лични данни за следните цели: участие в Програмата, предоставяне на пълна, точна и ясна информация пред обществеността за подкрепените чрез финансиране или по друг начин подкрепа на проекти от Програмата  „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“, както и за отговор на Вашите запитвания и за осъществяване на контакт с Вас.

 

Условия, при които „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД може да разкрива Вашите Лични данни:

„ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД може да предостави Вашите Лични данни на:

– лице или организация (обработващ лични данни), въз основа на договор, съобразно приложимото законодателство;

– на Вас и, когато е необходимо, на Вашите упълномощени представители;

– правоприлагащи органи, съдилища, както и властите, занимаващи се с наказателно разследване;

– на нашите консултанти (например: одитори, адвокати и др.);

– на бизнес партньори, инвеститори, приобретатели (настоящи или потенциални), с оглед улесняване на сделките с бизнес активи (които могат да включват, но не се ограничават до сливания, придобивания, прехвърляне на вземания или продажба на активи).

  • Държавни и общински органи: В изпълнение на своите законови задължения Администраторът може да бъде задължен да разкрие Ваши лични данни при изрично указание на държавни или общински органи.

Вие имате право, при установено несъответствие на обработваните Ви лични данни, да поискате тяхното коригиране.

При настъпване промяна в тези данни, Вие следва да уведомите Администратора за това.

Вие може по всяко време да поискате изтриване на личните Ви данни на основанията, посочени в чл. 17, пар. 1 от Регламента на ЕС.

Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Вие имате право да получите своите лични данни от администратора в широко използван формат, пригоден за машинно четене и да ги прехвърлите към друг администратор на лични данни. Когато е възможно и осъществимо, личните ви данни могат да бъдат пряко прехвърлени от единия администратор към друг.

Право на възражение:

Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни. В тези случаи Администраторът прекратява обработването, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите права и законни интереси, или освен ако обработването е необходимо за  установяването, упражняването или защита на правни претенции.

Право на жалба до надзорен орган:

            Вие имате право да подадете жалба, ако считате, че обработването на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на Регламента на ЕС, пред компетентен надзорен орган, който в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Лице за контакт

Координатите на длъжностното лице по защита на данните, към което следва да се обърнете в случай, че искате да осъществите някое от описаните по-горе права, е: zashtitanalichnidanni@fantastico.bg

 

Настоящото уведомление допълва Политиката за поверителност на сайта doteb.fantastico.bg

 

С уважение: Владимир Николов

Управител на „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД