Подкрепа на уязвими групи

  • Подкрепа на хора в неравностойно положение
  • Подкрепа на пострадали от бедствия, аварии, природни бедствия и други извънредни събития.

Slide