ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДКРЕПА
ЧРЕЗ ФОНДА НА ПРОГРАМАТА „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ 2024

I.ВЪВЕДЕНИЕ

През 2024г. Фондът на програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ ще подкрепи организации или физически лица, участвали в конкурсна процедура, съгласно настоящите правила, с представен проект с ясни цели, механизми и срокове за реализиране.

Организатор на конкурсната процедура е „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, ЕИК 206255903, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Момина сълза“ № 14А.

Подкрепата, която се осъществява чрез Фонда по програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“, е финансова. По преценка на Управителния съвет подкрепата може допълнително да включва материални ресурси (хранителни продукти и други материали/стоки); нематериални ресурси (доброволен труд; достъп до комуникационни канали и други).

II. СФЕРИ НА ПОДКРЕПА

 1. Образование и култура
 • Подкрепа на проекти за достъп до образование на всички деца, независимо от пол, религия, здравословно състояние, социално положение и др.
 • Превръщане на училището в привлекателно място за учениците чрез проекти за подобряване на ресурсите за обучение, образователни и творчески проекти и др.
 • Подкрепа на образователни институции и организации с цел развитие на деца, младежи и преподаватели, които имат изявен интерес в определена научна област.
 • Подкрепа на проекти за развитие на сценичните изкуства, визуалните и изящни изкуства, литературата.
 • Подкрепа на проекти за подобряване на материалната база на културни и образователни институции.

 

 1. Здравеопазване
 • Подкрепа на инициативи за здравеопазване.
 • Подкрепа на здравни институции, нуждаещи се от финансиране за медицинска апаратура.
 • Подкрепа на лекари, медицински и немедицински персонал в здравни институции във връзка с професионалното им развитие и професионалните им постижения.

Важно! Фондът не финансира лечение на физически лица.

 

 1. Социално предприемачество
 • Подкрепа на проекти, свързани с повишаване качеството на живот на деца и хора в неравностойно положение чрез производство и продажба на продукти и услуги с кауза.

III. РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА

 1. Общ размер на финансовата подкрепа:
  500 000лв.
 1. Максимален размер на подкрепа за всеки одобрен проект:
  Максимален размер на финансиране на одобрен проект – до 25 000лв., като по решение на журито, съгласно т. 2, буква „д“, от раздел VII на настоящите правила, размерът на финансовата подкрепа може да бъде по-голям.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право да участва в конкурсната процедура за финансиране от Фонда на Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ има всяко българско физическо или юридическо лице, както и техните обединения. За юридическите лица – всеки участник се представлява от управителя/оторизиран представител или от специално упълномощено/и с нотариално заверено пълномощно лице/а.

Кандидатстването за подкрепа е възможно само при спазване на настоящите правила и с изпълнението на което и да действие във връзка с кандидатстването за подкрепа, съответният участник декларира, че е запознат с тези правила, разбира ги и се съгласява с тях.

Всеки участник може да кандидатства за подкрепа с до 2 проекта.

Важно! За подкрепа от Фонда не може да участват правителствени(министерства, държавни агенции, изпълнителни агенции и държавни комисии), политически и религиозни организации.

V. СРОКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА

 1. Приемане на кандидатури
  От 8:00ч. на 15.03.2024г. до 23:59ч. на 15.04.2024г.
 1. Първи етап на оценяване на кандидатурите от Управителния съвет
  16.04.2024г. –10.05.2024г.
 1. Втори етап на оценяване на кандидатурите
  Извършва се от Жури в състав – членовете на УС и 5 външни експерти.
  11.05.2024г. – 30.05.2024г.
 1. Събеседване с одобрените от Журито кандидати
  03.06.2024г. и 04.06.2024г.
 1. Финално одобрение и информиране на кандидатите за резултатите от конкурсната процедура
  10.06.2024г. – 12.06.2024г.
 1. Публично оповестяване на одобрените кандидати
  17.06.2024г.

VI. УЧАСТИЕ

 1. Механизъм за кандидатстване за подкрепа от Фонда
  Всеки участник трябва:

  • да посети официалния сайт на Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ на адрес https://doteb.fantastico.bg/;
  • да се запознае подробно с правилата и документите за кандидатстване и да свали декларацията за физическо или юридическо лице;
  • да попълни електронния формуляр за кандидатстване, като прикачи файловете и декларацията в едно електронно съобщение и да ги подаде не по-късно от обявения в раздел „Актуално“ на сайта doteb.fantastico.bg срок на конкурсната процедура за 2024г.
  • Всеки участник носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си и декларира, че aвторското право и всички права на интелектуална собственост върху идеята/проекта, с която/който кандидатства и изпраща за участие за подкрепа от Фонда на програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ му принадлежат и никое трето лице не се противопоставя на кандидатстването му за подкрепа.

   

  Документите следва да отговарят на следните изисквания:

  • формулярът за кандидатстване следва да бъде попълнен в електронен формат;
  • във формуляра следва да се съдържа цялата необходима информация, отнасяща се до проекта, както и за лицето, което я предоставя;
  • към формуляра за кандидатстване трябва да се прикачи декларация по образец за обстоятелствата по т. 7 от раздел X „Общи положения“ от настоящите правила;
  • декларацията следва да бъде подписана от участника, а когато същият е организация, от представителя на организацията-участник, сканирана и прикачена в PDF формат;
  • Организаторът не носи отговорност за файлове, които не се четат, не могат да бъдат отворени или не са получени по технически причини;
  • проектите, които не съответстват на административните изисквания, няма да бъдат разглеждани на следващ етап на оценка;
  • няма да се разглеждат предложения, изпратени по друг начин – на хартия или на друг електронен адрес.

VII. ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Разглеждането и класирането на подадените проекти се извършва от УС на „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ и от Жури в състав: членовете на УС на „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ и петима външни експерти, като се следват сроковете, описани в раздел V от настоящите правила.

 1. Критерии за оценка
  1.1. Административно съответствие на подадените документи:
 • Подадени в срок документи;
 • Участникът, подал проектното предложение, е организация или физическо лице, която/което може да участва, според настоящите правила;
 • Правилно попълнен формуляр за кандидатстване във всички раздели от формуляра и представена декларация, подписана от участника или негов представител;
 • Продължителността на проекта е в съответствие с условията на настоящите правила.

1.2. Качествени показатели на подадените предложения:

  • Изложена ясна концепция в отговор на важен обществен проблем или конкретна потребност на кандидата в изпълнение на дългосрочен обществен ангажимент;
  • Съответствие с целите на Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“;
  • Конкретно описание на дейностите, които ще бъдат извършени с предоставеното финансиране;
  • Конкретно описание на периода на реализиране на проекта;
  • Конкретно проектно бюджетиране;
  • Описание на очакваните ефекти от реализирането на проекта, каква и колко голяма група от хора ще засегне;
  • Устойчивост на проекта – посочени решения и подходи, адекватни на съществуващите нужди и ресурси за осъществяване на проекта, така че същият след изпълнението му да продължи да носи полза на местната общност, в която се осъществява.

2. Оценяване на проектите

a). След изтичане срока за кандидатстване Управителният съвет разглежда подадените формуляри за кандидатстване по реда на тяхното постъпване и допуска до следващ етап на оценяване тези, които съответстват на административните изисквания
б). Журито разглежда и оценява селектираните от Управителния съвет кандидатури;
в). По преценка на Журито се извършва събеседване с част или с всички одобрени участници, за което се изпраща покана до съответния участник, в която е посочена дата и час за провеждане на събеседването;
г). Журито взима окончателно решение за одобрение на кандидатури чрез гласуване и постигане на обикновено мнозинство.
д). Журито може да вземе решение за финансиране на определен проект с размер над максимално определения в т. 2, от раздел III на настоящите правила чрез гласуване с мнозинство 2/3 от всички членове на Журито.
е). Организаторът обявява публично одобрените проекти на сайта на Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“.

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОДКРЕПА

 1. Участниците, чиито проекти са одобрени, ще бъдат информирани в срок до два работни дни преди публичното обявяване на одобрения проект и ще бъдат поканени за обсъждане параметрите на договора с Организатора.
 2. С участниците, които са одобрени за финансова подкрепа, се сключва договор за безвъзмездно целево финансиране, към който същите задължително представят график на дейностите по реализацията на проекта, който ще бъде неразделна част от договора.
  2.1. Безвъзмездното финансиране не може да има за цел генерирането на приходи за участника в конкурса.
  2.2. В случай че за изпълнение на проекта е необходимо да бъдат направени административни разходи, същите не могат да надхвърлят 15% от отпуснатата финансова подкрепа от Фонда на програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“. За административни разходи се приемат само тези разходи, които са пряко свързани с изпълнението на проекта, като разходи, направени във връзка с изготвяне на документи, касаещи проекта преди кандидатстването, както и възнаграждения за консултации, не се приемат за административни разходи.
  2.3. Финансирането се извършва след сключване на договор за безвъзмездно целево финансиране, в който изрично ще бъде уговорен начинът на плащане според вида на проекта и нуждата от финансиране.
  2.4. Участниците, получили финансиране, трябва да направят отчет за изразходваните средства, с оглед уговореното в договора за безвъзмездно целево финансиране, както и за постигнатите резултати от реализирането на проекта.
 3. В договора може да бъде записана и друг вид подкрепа по преценка на Управителния съвет.
 4. Проектът следва да бъде реализиран в рамките на една календарна година. В случай, че е необходим по-дълъг период за осъществяване на проекта, то той следва да бъде посочен в кандидатурата и изрично записан в договора за финансиране.
 5. Организаторът има право да осъществява мониторинг и оценка на изпълнението на проектите чрез свой представител или външен експерт, специално нает за целта.

IX. ОТЧЕТНОСТ

 1. Участниците, получили финансова подкрепа, трябва да подготвят и предадат в срок до 30 дни след приключване на проекта отчет за реализацията на проекта. Отчетът следва да съдържа:
  – описание на изпълнението, извършени дейности и направени разходи, като се прилагат документи за направени разходи;
  – описание на постигнатите резултати от реализирането на проекта (достигнати хора, осъществена промяна), като се прилага снимков материал и други материали, илюстриращи ефекта от проекта.
 2. Отчетът следва да съдържа достатъчно надеждна информация за постигнати резултати и начин на изразходване на предоставените от „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД средства.

X. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Организаторът не представя мотиви за неодобрените в конкурса участници.
 2. Участниците предоставят предложенията си доброволно и не могат да имат искания за компенсации по отношение на кандидатстването им за подкрепа;
 3. Организаторът не отговаря на анонимни запитвания и коментари;
 4. Организаторът има право да прекрати кандидатстването, разглеждането, оценяването на проекти или подписването на договори по всяко време, поради технически причини, относими промени в действащото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила или форсмажорни обстоятелства или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин.
 5. Всички участници поемат за своя сметка всички разходи, които са възникнали във връзка с кандидатстването им за подкрепа от Фонда на програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“.
 6. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини;
 7. С приемане на настоящите правила всеки участник декларира и гарантира, че:
  а)  предоставените от него данни са  верни и пълни;
  б) е запознат е с правилата за кандидатстване за подкрепа чрез Фонд „Фантастико до теб“;
  в) авторското право и всички права на интелектуална собственост върху идеята/проекта, с която/който кандидатства му принадлежат  и никое заинтересовано трето лице не се противопоставя на кандидатстването в конкурса;
  г) се задължават да обезщети Организатора за всички вреди, претърпени във връзка или по повод неправомерно използване на обекти на интелектуална собственост от страна на участника чрез, изпращането им за участие в програмата, включително и за тези вреди, които Организаторът е претърпял в резултат на административен акт или съдебно решение, постановени срещу Организатора, във връзка с това неправомерно използване;
  д) С участието си в настоящия конкурс, всеки одобрен участник предоставя безвъзмездно на Организатора, неизключителните права за използване на комуникационните материали, свързани с идеята/проекта, изпратени при участието за подкрепа от Фонда на програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“, включително но не само, предоставя на Организатора правото:

  • да възпроизвежда, публично да показва идеята/проекта и да разпространява сред неограничен брой лица чрез електронни, печатни, дигитални медии, социални мрежи (Facebook, Instagram, LinkedIn и др.); уеб страниците на Организатора: fantastico.bg, doteb.fantastico.bg, mega-xtreme.com; печатни и онлайн рекламни брошури; билбордове; електронен бюлетин и мобилно приложение; избрана от Организатора платформа за видеосподеляне (напр. YouTube) и др.);
  • да разпространява материали, свързани с реализирането на проекта/идеята с цел прозрачност на дейностите, осъществявани от Организатора;
  • да реши дали може идеята/проектът да бъде разгласен и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, да спре използването и др.

  Участниците предоставят правата за срок от 10 (десет) години, за територията на Република България, като Организаторът има право да използва предоставените му обекти на интелектуална собственост, съгласно посоченото по-горе само и единствено във връзка с дейността на програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“, като ще съгласува с авторите на проектите всяка форма на публична комуникация.       

  е) се задължава да информира незабавно Фонда за настъпили промени в посочената информация в периода от подаване на проектното предложение.

  ж) му е известно, че предоставянето на неточни и неверни данни от него, е основание за отпадане от конкурсната процедура.

Организаторът си запазва правото да променя посочените по-горе правила по своя преценка, за което участниците ще бъдат информирани съответно чрез публикуването на изменението на страницата на Организатора.